Menu

Przedszkole Nr 25
w Bielsku-Białej
ul. Widok 28
43-300 Bielsko-Biała
telefon: 33 / 812 58 83
e-mail: pm250mzo,bielsko,pl

Rozkład dnia

Ramowy rozkład dnia:

630 - 730

schodzenie się dzieci, wspieranie rozwoju dzieci przez:
- zabawy samodzielne służące realizacji indywidualnych potrzeb i zainteresowań dzieci
- zabawy wspierające samodzielną eksplorację świata, dobór treści do możliwości percepcyjnych dzieci
730 - 830

wspieranie rozwoju dzieci poprzez:
- praca indywidualna lub zespołowa wspomagająca dzieci rozwijające się w sposób nieharmonijny
wolniejszy lub przyspieszony
- tworzenie sytuacji budujących wrażliwość estetyczną dziecka
- współdziałanie z rodzicami umożliwiające rozwój tożsamości dziecka

830 - 845 przygotowanie do śniadania
- porządkowanie po zabawie
- tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności i dbania o zdrowie
845 - 910

śniadanie
- wyrabianie nawyków higieniczno - kulturalnych
- czuwanie nad kulturalnym spożywaniem posiłków
910 - 1015

zajęcia kierowane z całą grupą (prowadzone w sali lub na świeżym powietrzu)
- realizacja zadań edukacyjnych wg. planu pracy w oparciu o Podstawę Programową Wych. Przedszkolnego
- stwarzanie warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych
- prowadzenie ćwiczeń zapobiegających wadom postawy w tym rytmiki i gimnastyki
- przygotowanie do rozumienia emocji w sytuacjach codziennych i zadaniowych
1015- 1130

zabawy i zajęcia na świeżym powietrzu
- tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka
- zabawy samodzielne (zabawy tematyczne, muzyczne, dydaktyczne itp.)
- poznawanie wartości środowiska przyrodniczego
- tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksploracje elementów techniki
konstruowanie, majsterkowanie
- doskonalenie motoryki, zaspokajanie potrzeb ruchu
1130 - 1145

przygotowanie do obiadu
- porządkowanie po zabawie
- tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności i dbania
o zdrowie
1145 - 1215

obiad
- wyrabianie nawyków higieniczno - kulturalnych
- czuwanie nad kulturalnym spożywaniem posiłków
1215 - 1230 czynności samoobsługowe
1230 - 1400

tworzenie warunków umożliwiających dzieciom odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa w sali lub na
świeżym powietrzu

- słuchanie bajek, muzyki relaksacyjnej, zabawy i zajęcia o charakterze relaksacyjnym
- dobrowolne uczestnictwo w zajęciach z religii
- gimnastyka korekcyjna
- zabawy samodzielne
1400 - 1415 czynności samoobsługowe
1415 - 1430 podwieczorek
1430 - 1630

omawianie wydarzeń dnia
- wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej
- zabawy samodzielne w sali lub ogrodzie
- praca indywidualna lub zespołowa wspomagająca dzieci rozwijające się w sposób nieharmonijny wolniejszy lub przyspieszony
- tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka (taniec, śpiew, teatr, plastyka, muzyka)
- prace porządkowe
- kontakty z rodzicami

Godziny zajęć ( 7:30 - 12:30 )  określają realizację 5- cio godzinnej bezpłatnej Podstawy Programowej Wychowania  Przedszkolnego

Zajęcia w poszczególnych częściach dnia mogą być z przyczyn  obiektywnych zamienione.

© 2010 Przedszkole nr 25 w Bielsku-Białej. Wykonanie strony a&r multimedia.