Menu

Przedszkole Nr 25
w Bielsku-Białej
ul. Widok 28
43-300 Bielsko-Biała
telefon: 33 / 812 58 83
e-mail: pm250mzo,bielsko,pl

Organizacja

Godziny otwarcia od 6:30 do 16:30
Wyżywienie - 4 posiłki (śniadanie, drugie śniadanie-owoce lub sok, obiad, podwieczorek)
Ilość oddziałów - 6


Przedszkole nr 25 w Bielsku-Białej znajduje się przy ulicy Widok 28. Położone jest z dala od ruchliwych ulic w dużym ogrodzie, o powierzchni 1.5 hektara z właściwym wyposażeniem, tarasami przeznaczonymi do odpoczynku oraz zabaw i zajęć z dziećmi. Oprócz wspaniale wyposażonego placu zabaw, w ogrodzie jest dużo zieleni: rabaty kwiatowe, drzewa i krzewy. Wyposażenie ogrodu w ekologiczne urządzenia sprzyja wyzwalaniu wielokierunkowej aktywności dziecka. Od 1 września 2017 r. przedszkole posiada oddział przedszkolny mieszczący się przy ul. Kossak-Sczuckiej 19- w budynku SP nr 27, do którego uczęszczają dzieci 6- letnie.


Przedszkole zajmuje piętrowy budynek posiadający bardzo dobre warunki lokalowe. Na parterze znajdują się sale zajęć oraz biblioteka przedszkolna posiadająca bogaty księgozbiór literatury pedagogicznej, oraz duży wybór literatury dziecięcej łącznie z czasopismami. Na piętrze znajduje się kuchnia, kancelaria dyrektora placówki, pokój intendentki, pokój nauczycielski oraz sale zajęć.


W przedszkolu nr 25 funkcjonuje 5 oddziałów wyposażonych w duże, jasne sale, przy czym każdy oddział ma do dyspozycji: jadalnię, sypialnię, salę zajęć i oddzielną łazienkę. Przedszkole jest dobrze wyposażone w pomoce do pracy wychowawczo-dydaktycznej z dziećmi. Oddział przedszkolny przy ul. Kossak-Sczuckiej 19- w budynku SP nr 27 - posiada salę zabaw z jadalnią, łazienkę, szatnię oraz zaplecze kuchenne. Jest wyposażony w piękne , kolorowe meble. Został zaopatrzony w ciekawe pomoce dydaktyczne, zabawki, puzzle, układanki , itp. wspierające działania nauczycieli w odpowiednim przygotowaniu dzieci do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

Zasady organizacji

 1. Przedszkole Nr 25 w Bielsku-Białej jest przedszkolem publicznym. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Bielsko-Biała. Nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty w Katowicach - Delegatura w Bielsku-Białej
  - Przedszkole czynne jest w godzinach od 6.30 do 16.30 przez cały rok z przerwą wakacyjną ustaloną przez organ prowadzący przedszkole.
  - Do przedszkola przyjmowane są dzieci od 3 do 6 lat, przyznając priorytet dzieciom 5 i 6 - letnim.
  - Liczba dzieci w oddziale przedszkola nie może przekraczać 25.
 2. Zasady korzystania z wyżywienia i wnoszenia opłat za usługi świadczone przez przedszkole:
  - Dzieci uczęszczające do przedszkola mają prawo do korzystania z 4 posiłków: śniadanie, 2 śniadanie, obiad, podwieczorek.
  - Stawkę dzienną wyżywienia ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z Radą Rodziców, wysokość opłaty stałej (czesne) ustala Rada Miasta Bielska -Białej.
  - Opłaty za dzienne wyżywienie nie pobiera się w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu
  - Termin uiszczania opłat za przedszkole upływa 10 - go każdego miesiąca.

 3. Szczegółową organizację w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola.
 4. Praca wychowawczo - dydaktyczna realizowana jest na podstawie aktualnego programu wybranego z zestawu programów dla przedszkoli zatwierdzonych przez MEN.
 5. Organizację pracy w ciągu dnia określają ramowe rozkłady dnia dla poszczególnych grup, ustalone z uwzględnieniem wymagań zdrowia i higieny.
 6. Przedszkole zapewnia dzieciom właściwe warunki wypoczynku, zdrowia i bezpieczeństwa.
 7. Pracę wychowawczo-dydaktyczną z dziećmi organizuje się w oparciu o roczny plan pracy przedszkola, plan pracy wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńczej. Nauczyciele opracowują miesięczne plany pracy, w których uwzględniają zajęcia organizowane z dziećmi (bloki zajęć), zabawy, spacery, wycieczki, pracę indywidualną z dzieckiem, kontakty z rodzicami.

© 2010 Przedszkole nr 25 w Bielsku-Białej. Wykonanie strony a&r multimedia.