Menu

Przedszkole Nr 25
w Bielsku-Białej
ul. Widok 28
43-300 Bielsko-Biała
telefon: 33 / 812 58 83
e-mail: pm250mzo,bielsko,pl

O przedszkolu

KONCEPCJA PRACY
Przedszkole nr 25
w Bielsku- Białej

nasze hasło
„Zmierzamy do świata ludzi twórczych, aktywnych, samodzielnych

ZAŁOŻENIA KONCEPCJI

 • Przedszkole pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą, kształcącą.
 • Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka.
 • Tworzy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki.
 • Propaguje „ zdrowy styl żywienia”.
 • Aktywizuje dzieci poprzez nowatorskie rozwiązania metodyczne.
 • Angażuje rodziców i środowisko do realizacji zadań statutowych przedszkola.
 • Przedszkole umożliwia dzieciom osiąganie odpowiedniego rozwoju intelektualnego wraz z edukacją matematyczną.
 • Kształtuje postawy obywatelskie, patriotyczne oraz wychowuje do wartości.

 

PRIORYTETY NASZEJ PRACY

 • Zaspokajamy potrzeby dziecka.
 • Organizujemy jego aktywność.
 • Indywidualizujemy oddziaływania w zależności od potrzeb, możliwości i zainteresowań dziecka.
 • Organizujemy środowisko umożliwiające nabywanie świadomości społecznej przez dziecko.
 • Integrujemy proces wychowania i edukacji.
 • Respektujemy prawa dziecka.
 • Przygotowujemy dzieci do odnoszenia sukcesów w konkursach i olimpiadach.


CELE I ZADANIA

 • Wspomagamy rozwój uzdolnień oraz kształtujemy czynności intelektualne potrzebne w codziennych sytuacjach i dalszej edukacji.
 • Budujemy system wartości tak, żeby dzieci lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe.
 • Uczymy dzieci radzenia sobie w trudnych sytuacjach, w tym także łagodniejszego znoszenia stresów i porażek.
 • Rozwijamy umiejętności społeczne dzieci w celu poprawnych relacji z innymi dziećmi i dorosłymi.
 • Wzbogacamy wiedzę o świecie społecznym, przyrodniczym, technicznym  i środowisku.
 • Zapewniamy warunki do wspólnej zabawy i rozwoju ruchowego.
 • Rozwijamy dziecięcy świat wartości estetycznych poprzez uczestnictwo w różnych formach kulturalnych.
 • Zapewniamy dzieciom równe szanse edukacyjne poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności.

WSPÓŁDZIAŁANIE ZE ŚRODOWISKIEM I RODZICAMI

 1. Prowadzenie ciekawych form pedagogizacji rodziców.
 2. Organizowanie uroczystości dla rodziców i środowiska.
 3. Współdecydowanie przez rodziców w sprawach przedszkola.
 4. Kontynuowanie współpracy z przedszkolem Matierska Skola na Słowacji.
 5. Podejmowanie współpracy z różnymi instytucjami celem wzbogacenia i uatrakcyjnienia procesu edukacji dziecka.

TRADYCJE PRZEDSZKOLNE
Przedszkole ma własne tradycje, co podkreśla jego odrębność i specyfikę.
Placówka ma swoje logo oraz kalendarz imprez i wydarzeń:

 • Święto ziemniaka,
 • akcja „Sprzątanie świata”,
 • Święto misia,
 • Dzień przedszkolaka,
 • Dzień Matki i Ojca,
 • Spotkanie z Mikołajem,
 • Spotkanie wigilijne,
 • Jasełka,
 • Bal karnawałowy,
 • Biesiada z Babcią i Dziadkiem,
 • Dzień Ziemi,
 • Festyn Rodziny,
 • Dzień Dziecka,
 • Dzień Sportu,
 • Olimpiada matematyczna przedszkolaków,
 • Wycieczki.

Przedszkole promuje swoją odrębność i specyfikę przez gazetkę „Promyczek”,  stronę internetową, facebook a także gadżety, m.in. zapinki logo, folder, kronikę przedszkolną. Przedszkole posiada Hymn Przedszkola. (załącznik nr 1)

ABSOLWENT NASZEGO PRZEDSZKOLA JEST:

 • Ciekawy świata, samodzielny, zaradny, co oznacza, że:

- często zadaje pytania chcąc zaspokoić swoją ciekawość,
- przejawia aktywność podejmując różne samodzielne zadania
- osiągnął optymalny dla swego potencjału rozwojowego poziom wiedzy, umiejętności  i sprawności

 • Rozważny, odpowiedzialny, co oznacza, że:

- dba o swoje  zdrowie, higienę osobistą, wygląd
- stara się respektować własne prawa i obowiązki w grupie i w rodzinie
- zdaje sobie sprawę z konsekwencji różnych zachowań własnych i innych osób

 • Uczciwy, prawdomówny, co oznacza, że:

- szanuje własność swoją i cudzą
- nie kłamie

 • Grzeczny, szanujący innych, co oznacza, że:

- zna i stosuje obowiązujące normy kulturalnego zachowania
- nie używa brzydkich słów, szanuje innych ludzi.

 • Przygotowany do roli ucznia szkoły podstawowej, co oznacza, że:

- jest dojrzały społecznie
- odporny emocjonalnie                                                                                                    
- zmotywowany do nauki w szkole podstawowej

Załącznik nr 1
HYMN  PRZEDSZKOLA nr 25

 • Kiedy rano budzę się - ja uśmiecham się bo wiem, że za chwilę będę tam, gdzie przyjaciół wielu mam!

ref: Przedszkole, nasze przedszkole
nasz numer to dwadzieścia pięć.
Nauka, tańce, swawole,
tu nam miło płynie dzień.  2 x

 • Ogród piękny tutaj mam, wiele, wiele pięknych sal. W nich zabawek dużo jest,nimi lubię bawić się.

ref: Przedszkole, nasze przedszkole….

 • Panie miłe tutaj są, dużo nas nauczyć chcą, abym w swoim mieście żył i Polakiem dobrym był./li>

ref: Przedszkole, nasze przedszkole…..

© 2010 Przedszkole nr 25 w Bielsku-Białej. Wykonanie strony a&r multimedia.