Menu

Przedszkole Nr 25
w Bielsku-Białej
ul. Widok 28
43-300 Bielsko-Biała
telefon: 33 / 812 58 83
e-mail: pm250mzo,bielsko,pl

O przedszkolu

“Zmierzamy do świata ludzi twórczych, aktywnych, samodzielnych”

Koncepcja pracy

 1. Przedszkole pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą, kształcącą.
 2. Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka.
 3. Tworzy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki.
 4. Propaguje „ zdrowy styl żywienia".
 5. Aktywizuje dzieci poprzez nowatorskie rozwiązania metodyczne.
 6. Angażuje rodziców i środowisko do realizacji zadań statutowych przedszkola.

Priorytety naszej pracy

 1. Zaspokajamy potrzeby dziecka.
 2. Organizujemy jego aktywność.
 3. Indywidualizujemy oddziaływania w zależności od potrzeb, możliwości i zainteresowań dziecka.
 4. Organizujemy środowisko umożliwiające nabywanie świadomości społecznej przez dziecko.
 5. Integrujemy proces wychowania i edukacji.
 6. Respektujemy prawa dziecka.

Cele i zadania

 1. Wspomagamy rozwój uzdolnień oraz kształtujemy czynności intelektualne potrzene w codziennych sytuacjach i dalszej edukacji.
 2. Budujemy system wartości tak, żeby dzieci lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe.
 3. Uczymy dzieci radzenia sobie w trudnych sytuacjach, w tym także łagodniejszego znoszenia stresów i porażek.
 4. Rozwijamy umiejętności społeczne dzieci w celu poprawnych relacji z innymi dziećmi i dorosłymi.
 5. Wzbogacamy wiedzę o świecie społecznym, przyrodniczym, technicznym i środowisku.
 6. Zapewniamy warunki do wspólnej zabawy i rozwoju ruchowego.
 7. Rozwijamy dziecięcy świat wartości estetycznych poprzez uczestnictwo w różnych formach kulturalnych.
 8. Zapewniamy dzieciom równe szanse edukacyjne poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności.

Program wychowawczy

Współdziałanie ze środowiskiem i rodzicami

 1. Prowadzenie ciekawych form pedagogizacji rodziców.
 2. Organizowanie uroczystości dla rodziców i środowiska.
 3. Współdecydowanie przez rodziców w sprawach przedszkola.
 4. Kontynuowanie współpracy z przedszkolem Matrieska Skola na Słowacji.
 5. Podejmowanie współpracy z różnymi instytucjami celem wzbogacenia i uatrakcyjnienia procesu edukacji dziecka.

© 2010 Przedszkole nr 25 w Bielsku-Białej. Wykonanie strony a&r multimedia.